Η καθημερινή επιβάρυνση – μόλυνση του πλανήτη μας έχει αντίκτυπο όχι μόνο στον ίδιο αλλά και στη δική μας καθημερινότητα. Η μόνη λύση είναι να εμφυσήσουμε πράσινη συνείδηση στην καθημερινότητά μας, μετατρέποντας την διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων από μια νομικά υποχρεωτική δραστηριότητα σε «τρόπο ζωής». Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός και ο στόχος της PERIECO. Με την θεμελίωση σθεναρών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον εκάστοτε επαγγελματία-παραγωγό λυμάτων και όχι μόνο, να συμβάλλουμε κατά το δυνατόν στην διατήρηση της οικολογίας που τόσο ανάγκη έχει ο πλανήτης μας.
Mouse over for text
01
ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η Perieco περιβαλλοντική ΕΠΕ βάσει της με Αρ. Πρ. 63355/6796 άδειας για τη Συλλογή & Μεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων (Ε.Α.) σε πανελλαδικό επίπεδο, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (Α.Μ ΥΠΕΚΑ 0053) είναι αδειοδοτημένη για τη συλλογή και μεταφορά των κάτωθι ειδών αποβλήτων ΕΚΑ
02
ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Κατηγορίες

& Κωδικοί ΕΚΑ

Περιγραφή

05

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

05 01

απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου

05 01 03*

λάσπες του πυθμένα δεξαμενών από τη διύλιση πετρελαίου

05 01 09*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη διύλιση πετρελαίου

06

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

06 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

06 05 02*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από ανόργανες χημικές διεργασίας

13

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και εκείνων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05, 12 και 19)

13 05

περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 01*

στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 02*

λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 03*

λάσπες υποδοχέα

13 05 06*

έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού

13 05 07*

ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού

13 05 08*

μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού

13 07

απόβλητα υγρών καυσίμων

13 07 01*

καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ

13 07 02*

βενζίνη

13 07 03*

άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων)

15

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ

15 01

συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)

15 01 10*

συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές

15 02

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός

15 02 02*

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

16

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

16 07

απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και βαρελιών (εκτός από τα κεφάλαια 05 και 13)

16 07 08*

απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο

16 07 09*

απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες

16 10

υδαρή υγρά απόβλητα προοριζόμενα για επεξεργασία εκτός τόπου παραγωγής

16 10 01*

υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 10 03*

υδαρή συμπυκνώματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

19 02

απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων (περιλαμβάνονται αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση)

19 02 08*

απόβλητα υγρών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων

19 02 09*

απόβλητα στερεών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων

19 11

απόβλητα από την αναγέννηση πετρελαίου

19 11 04*

απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά από την αναγέννηση πετρελαίου

03
ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

MH ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Κατηγορίες

& Κωδικοί ΕΚΑ

Περιγραφή

15

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ

15 01

συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)

15 01 01

συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

15 01 02

πλαστική συσκευασία

15 01 04

μεταλλική συσκευασία

15 01 05

συνθετική συσκευασία

15 01 06

μεικτή συσκευασία

16

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

16 01

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων 16 06 και 16 08)

16 01 17

σιδηρούχα μέταλλα

16 01 18

μη σιδηρούχα μέταλλα

16 01 20

γυαλί

16 01 22

κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 02

απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

16 02 11*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC

16 02 13*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία2 άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12

16 02 14

απορριπτόμενος εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13

16 02 16

συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15

16 08

εξαντλημένοι καταλύτες

16 08 01

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07)

16 08 03

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 08 04

εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός από το σημείο 16 08 07)

17

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)

17 04

μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)

17 04 01

χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

17 04 02

αλουμίνιο

17 04 03

μόλυβδος

17 04 04

ψευδάργυρος

17 04 05

σίδηρος και χάλυβας

17 04 06

κασσίτερος

17 04 07

ανάμεικτα μέταλλα

19

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

19 12

απόβλητα από την μηχανική επεξεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα αλλιώς

19 12 01

χαρτί και χαρτόνι

19 12 02

σιδηρούχα μέταλλα

19 12 03

μη σιδηρούχα μέταλλα

19 12 04

πλαστικά και καουτσούκ

20

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

20 01

χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)

20 01 01

χαρτιά και χαρτόνια

20 01 21*

σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο

20 01 23*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες

20 01 35*

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

20 01 36

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 και 20 01 35

20 01 39

πλαστικά

20 01 40

μέταλλα

04
ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ

Κατηγορίες

& Κωδικοί ΕΚΑ

Περιγραφή

13

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και εκείνων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05,12 και 19)

13 01

απόβλητα υδραυλικών ελαίων

13 01 04*

χλωριωμένα γαλακτώματα

13 01 05*

μη χλωριωμένα γαλακτώματα

13 01 09*

χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά

13 01 10*

μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά

13 01 11*

συνθετικά υδραυλικά έλαια

13 01 12*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια

13 01 13*

άλλα υδραυλικά έλαια

13 02

Απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 04*

χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

13 02 05*

μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

13 02 06*

συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 07*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 08*

άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 03

Απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 03 06*

χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 13 03 01

13 03 07*

μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά

13 03 08*

συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 03 09*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 03 10*

άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 04

Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων

13 04 01*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας

13 04 02*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων

13 04 03*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας

13 05

Περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 06*

έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού

05
ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΝΝΟΙΕΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ

Απόβλητο: Κάθε ουσία ή αντικείμενο το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται να απορρίψει ή υποχρεούται να απορρίψει.

Παραγωγός Αποβλήτων: Κάθε πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα (αρχικός παραγωγός) ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών.

Κάτοχος Αποβλήτων: Ο παραγωγός αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου βρίσκονται τα απόβλητα.

Διαχείριση Αποβλήτων: Η συλλογή, μεταφορά, ανάθεση και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων διάθεσης (disposal sites) και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες.

Συλλογή Αποβλήτων: Η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.


Θεσμικές Υποχρεώσεις Παραγωγού Αποβλήτων
Ο παραγωγός αποβλήτων είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα απόβλητα σε αδειοδοτημένη από το νόμο εταιρεία συλλογής και μεταφοράς των εκάστοτε αποβλήτων. Επίσης, οφείλει να τηρεί χρονολογικό μητρώο αποβλήτων έως και 3 έτη.


Διευρυμένη Ευθύνη Παραγωγού Αποβλήτων
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 4042/2012 όταν τα απόβλητα μεταφέρονται από τον αρχικό παραγωγό ή κάτοχο σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, αυτό δεν συνεπάγεται κατά γενικό κανόνα απαλλαγή από την ευθύνη για τη διεξαγωγή μιας εργασίας πλήρους ανάκτησης ή διάθεσης.


Έντυπο Αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων
Το έντυπο αναγνώρισης αποτελεί αποδεικτικό της οποιασδήποτε διαδικασίας συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων. Πληροφορίες όπως τα στοιχεία του παραγωγού, του συλλέκτη, του τελικού διαθέτη αλλά και το είδος, το βάρος, η κλάση και ο κωδικός ΕΚΑ του αποβλήτου θα πρέπει να αποτυπώνονται εντός του εντύπου σε κάθε μεταφορά.
TOP