Η καθημερινή επιβάρυνση – μόλυνση του πλανήτη μας έχει αντίκτυπο όχι μόνο στον ίδιο αλλά και στη δική μας καθημερινότητα. Η μόνη λύση είναι να εμφυσήσουμε πράσινη συνείδηση στην καθημερινότητά μας, μετατρέποντας την διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων από μια νομικά υποχρεωτική δραστηριότητα σε «τρόπο ζωής». Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός και ο στόχος της PERIECO. Με την θεμελίωση σθεναρών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον εκάστοτε επαγγελματία-παραγωγό λυμάτων και όχι μόνο, να συμβάλλουμε κατά το δυνατόν στην διατήρηση της οικολογίας που τόσο ανάγκη έχει ο πλανήτης μας.
Mouse over for text
01
ΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το ΗΜΑ απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και των οργανισμών που η δραστηριότητά τους παράγει απόβλητα. Η ανάγκη για δημιουργία βάσης δεδομένων, στην οποία θα αποδεικνύεται η ιχνηλασιμότητα των παραγομένων αποβλήτων από τον παραγωγό έως τον τελικό διαθέτη, δημιούργησε την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΜΑ.

Η εγγραφή στο ΗΜΑ είναι υποχρεωτική για όλους τους παραγωγούς αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α' 209).

Με την εγγραφή τους λοιπόν, οι παραγωγοί, θα λαμβάνουν αριθμό μητρώου ΗΜΑ ο οποίος θα είναι μοναδικός για κάθε παραγωγό, σταθερός καθ' όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του και απαραίτητος για κάθε συναλλαγή του με τον δημόσιο τομέα.

Εντός του ΗΜΑ θα καταχωρούνται δεδομένα όπως οι ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν προσθήκη, τροποποίηση ή επικαιροποίηση των δεδομένων παραγωγής αποβλήτων. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι ή έντυπη υποβολή της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων, δεν συνιστά εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης.

Οι προθεσμίες που έχουν ανακοινωθεί από την με Αρ. Οικ. 43942/4026 απόφαση από 19.09.2016, αναφέρει πως όλοι οι παραγωγοί οφείλουν να εγγραφούν έως την 31.12.2016. Παράλληλα έως την 31.03.2017 θα πρέπει να έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά τις ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων των ετών 2015 και 2016.

Για τη μη συμμόρφωση στους όρους της ανωτέρω απόφασης καθώς και στους όρους λειτουργίας του ΗΜΑ επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 (Α' 160).
02
ΗΜΑ

ΥΠΟΧΡΕΟΙ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Υπόχρεοι φορείς ηλεκτρονικής εγγραφής και καταχώρισης
  1. Παραγωγοί αποβλήτων
  2. Διαχειριστές αποβλήτων
  3. ΟΤΑ Α' Βαθμού
Αριθμός Μητρώου ΗΜΑ
  • ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ, σταθερός, αριθμός που λαμβάνει κάθε επιχείρηση ή οργανισμός με την εγγραφή και καταχώρισή του
  • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ για κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο
Δεδομένα προς καταχώριση στο ΗΜΑ
  1. Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.)
  2. Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις διαχειριστών αποβλήτων (συλλογή-μεταφορά, επεξεργασία)
  3. Λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν προσθήκη, τροποποίηση ή επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ επικαιροποίηση στοιχείων πριν από κάθε υποβολή ΕΕΠΑ)
Προθεσμίες Υπόχρεων

ΕνέργειαΠροθεσμία
Ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ31.12.2016
Ηλεκτρονική υποβολή ετησίων εκθέσεων αποβλήτων για τα έτη 2015 και 201631.03.2017
Ηλεκτρονική υποβολή ετησίων εκθέσεων ετών 2017,2018, κλπ31 Μαρτίου του επόμενου κάθε φορά έτους

Μετά την 01.01.2017:
  • Η τυχόν έντυπη υποβολή ετησίων εκθέσεων ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ εκπλήρωση της υποχρέωσης
  • Επιβάλλονται ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 30 του Ν. 1650/86) για μη εφαρμογή των όρων της ΚΥΑ 43943/4026
03
ΗΜΑ

ΦΕΚ

TOP