Η καθημερινή επιβάρυνση – μόλυνση του πλανήτη μας έχει αντίκτυπο όχι μόνο στον ίδιο αλλά και στη δική μας καθημερινότητα. Η μόνη λύση είναι να εμφυσήσουμε πράσινη συνείδηση στην καθημερινότητά μας, μετατρέποντας την διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων από μια νομικά υποχρεωτική δραστηριότητα σε «τρόπο ζωής». Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός και ο στόχος της PERIECO. Με την θεμελίωση σθεναρών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον εκάστοτε επαγγελματία-παραγωγό λυμάτων και όχι μόνο, να συμβάλλουμε κατά το δυνατόν στην διατήρηση της οικολογίας που τόσο ανάγκη έχει ο πλανήτης μας.
Mouse over for text
01
ΠΡΟΦΙΛ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Perieco ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2011, ως νέα εταιρεία του ομίλου της κατασκευαστικής εταιρείας Α.Τ.Ε.Κ.Ε. η οποία δραστηριοποιείται από το 1991 στο χώρο των πετρελαιοειδών ως βασικός συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιρειών (ΕΚΟ, BP, AVIN, SHELL, CYCLON, ΕΤΕΚΑ κ.α.). Οι αυξημένες απαιτήσεις των πελατών της για τη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων των πρατηρίων καυσίμων και των εγκαταστάσεων τους, ώθησε στη δημιουργία μιας νέας εταιρείας η οποία με εφόδιο την πολυετή εμπειρία της ΑΤΕΚΕ, να μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον ιδιαίτερο χώρο των Επικινδύνων Αποβλήτων.
02
ΠΡΟΦΙΛ

ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ

 • Η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών της εναρμονιζόμενη με τις απαιτήσεις της αγοράς
 • Η εναρμόνιση με τα εθνικά και ευρωπαϊκά νομοθετικά πλαίσια
 • Η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας παρέχοντας παράλληλα κατάλληλη επιμόρφωση στο προσωπικό της
 • Η προστασία του περιβάλλοντος στον χώρο εργασίας
03
ΠΡΟΦΙΛ

ΓΝΩΜΟΝΑΣ ΤΗΣ PERIECO

ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
H Διοίκηση και τα μέλη της Εταιρείας, στοχεύουν καθημερινά στη διαρκή εξασφάλιση του διεθνούς συστήματος ποιότητας ISO 9001:2008 που εφαρμόζει η εταιρεία και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με αίσθημα ευθύνης για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.
Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας λαμβάνουν διαρκή επιμόρφωση και εκπαίδευση σχετικά με τα καθήκοντα και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη διαχείριση των επικινδύνων προϊόντων και πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η ευαισθησία για τις επιπτώσεις των εργασιών που σχετίζονται με το περιβάλλον, σε συνδυασμό με την ευθιξία και τον επαγγελματισμό μας, έχουν συντελέσει στη δημιουργία μιας εταιρείας που λειτουργεί με απόλυτη φροντίδα και μέριμνα προς τους οικολογικούς όρους που αρμόζουν σε μία εταιρεία οικολογικού & περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Μέσω του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004 έχουμε καθορίσει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και θέτουμε τα πλαίσια μέσα στα οποία διαρκώς βελτιώνουμε τους σκοπούς και τις επιδόσεις μας

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Θεωρώντας την υγεία και την ασφάλεια το σημαντικότερο παράγοντα στο εργασιακό περιβάλλον και με σταθερά τις απόλυτα ασφαλείς συνθήκες εργασίας και υπηρεσίες προς τους πελάτες της, η λειτουργία της Perieco στηρίζεται στην εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου πρότυπου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008. Βασικός σκοπός του συστήματος μας είναι η πρόληψη και η εξάλειψη κάθε πιθανότητας ατυχήματος το οποίο μπορεί να έχει τόσο περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσο και στην ανθρώπινη υγεία.
04
ΠΡΟΦΙΛ

ΕΜΨΥΧΟ & ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

H Διοίκηση και τα μέλη της Εταιρείας, στοχεύουν καθημερινά στη διαρκή βελτίωση του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με αίσθημα ευθύνης για την αποτελεσματική εφαρμογή του.
Επίσης, οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί για τα καθήκοντα που αφορούν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, έχουν λάβει εκπαίδευση με βάση τις προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταφορά τέτοιων εμπορευμάτων ανάλογα με τις υπευθυνότητες και τα καθήκοντά τους, και πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.
Τα βυτιοφόρα οχήματά μας είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, και φέρουν την απαραίτητη σήμανση και εξοπλισμό. Ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Υ.Α. 19403/1388/08/2008 (ΦΕΚ 781Β/2.5.2008) τροποποίηση του Π.Δ 104/1999 σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/28/ΕΚ , της ΚΥΑ Η.Π.13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) "Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων" σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, και της ΚΥΑ 24944/1159 (791Β/2006) "Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων" σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση.
05
ΠΡΟΦΙΛ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η οργάνωση και η ποιότητα των υπηρεσιών της εταιρείας είναι απόλυτα προσαρμοσμένη και πιστοποιημένη από τα Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008
Η εταιρεία λειτουργεί με απόλυτη φροντίδα και μέριμνα προς τους οικολογικούς όρους που αρμόζουν σε μία εταιρεία οικολογικού-περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Το προσωπικό είναι κατάλληλα καταρτισμένο και εκπαιδευμένο και ο εξοπλισμός ο αρτιότερος και καταλληλότερος για την απαραίτητη φροντίδα και προστασία του περιβάλλοντος.
Με εξειδίκευση στα απόβλητα που παράγονται από τον κύκλο εργασιών των πρατηρίων καυσίμων, η εταιρεία μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων από την φάση κατασκευής και λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων αλλά και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών σε αυτά, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 46537/ 9.8.2013 "Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων" ώστε τα πρατήρια να λειτουργούν σύννομα ως προς τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις στις οποίες έχουν υπαχθεί.
06
ΠΡΟΦΙΛ

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η εταιρεία μας είναι βασικός συνεργάτης των μεγαλυτέρων εταιρειών πετρελαιοειδών στη χώρα μας.
Αναλυτικότερα, η Perieco ΙΚΕ παρέχει υπηρεσίες στο χώρο της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων στους:
 • Όμιλος ΕΛΠΕ
  1. Ελληνικά Καύσιμα
  2. ΕΚΟ ΑΒΕΕ
  3. ΕΚΟ Καλυψώ ΜΕΠΕ
 • Όμιλος Motor Oil
  1. AvinOil
  2. Coral
  3. Cyclon
 • Ιδιωτικά Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
 • Αυτόνομα Πλυντήρια Αυτοκινήτων
 • Συνεργεία Αυτοκινήτων
TOP